Общи условия за използване на платформата Един въпрос

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Платформата “Един въпрос”, находяща се на уеб адрес www.edinvapros.org (Платформата) е собственост на Фондация „Един въпрос“ с ЕИК 205071590 (Фондацията), регистрирана спрямо законодателството на Република България. При използването на Платформата и тълкуването на настоящите Общи условия следва да се прилага законодателството на Република България.
 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  • „Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.
  • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на последната.
 3. Платформата и информацията, предлагана в нея, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата, той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай автоматично се констатира приемането на всички условия. С всяко използване на услугите на уебсайта www.edinvapros.org, включително с отварянето на интернет страницата или чрез натискане на интернет препратка от заглавна или която и да е друга страница от сайта, Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите общи условия.

II. СИГУРНОСТ

 1. Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.
 2. Фондацията не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

III. ДОСТЪП

 1. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или цялата Платформа за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Фондацията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Компанията си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Компанията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Фондацията прави всичко възможно, за да гарантира качеството и истинността на информацията, предоставена чрез Платформата. Цялата информация на Платформата не е предназначена да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза, лечение, правна, финансова, счетоводна или друга консултация. Компанията и/или лицата, посочени като автори на информацията в Платформата, не поемат отговорност за приложението на информация от Платформата от страна на Потребителя. Ако не сте сигурни в приложението ѝ, следва да извършите допълнителна консултация със специалист по отношение на тази информация.
 2. Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното ѝ прилагане в практиката зависи от правилната квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 3. Изпращайки материали до който и да е от сървърите на Фондацията, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят се задължава:
  • Материалите и информацията в/с тях да не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  • Да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  • Да публикува материали и информация в/с тях, които притежава или има неограничени права да ги предоставя. С акта на публикуване на материал, който е обект на авторско право, Потребителят отстъпва неизключително право на ползване на Фондацията по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права. Фондацията не използва публикуваните от Потребителя материали за стопанска дейност и не дължи възнаграждение на Потребителя.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. При изпращането на информация, представляваща лични данни, до сървърите на www.edinvapros.org от страна на потребителя, Фондацията като регистриран администратор на лични данни се задължава да обработва информацията в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за целта на платформата и без да я предоставя на трети лица.
 2. При публикуването на информация на интернет станицата www.edinvapros.org в достъпните за всички потребители секции, Потребителят не е длъжен да предоставя свои лични данни. В случай, че Потребителят прецени да публикува информация за себе си, чрез която може да бъде идентифициран пряко или непряко, той извършва това на своя отговорност и не се ползва от защитата, предоставяна от Фондацията относно личните данни.

VI. „БИСКВИТКИ”

 1. Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Публикуваната на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или други неточности, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъответствието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Фондацията запазва правото си да променя или подновява настоящите Общи условия, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Всички елементи на съдържанието на Платформата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост и са притежание на Фондацията и/или нейните партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
 2. Потребителят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието на Платформата за лични нетърговски цели.
 3. Потребителят има право да използва заглавие и/или част от текст от Платформата в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на Платформата, при условие че това не причинява вреди за Фондацията, при запазване обозначаване на името на Платформата и посочване на електронна препратка към нея. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда Потребителя в заблуждение по отношение на Фондацията и/или нейните партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Фондацията и/или нейните партньори интерфейс.
 4. Информацията, получена чрез RSS канал, не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Фондацията си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
 5. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на информацията, публикувана на Платформата, извън посочените в чл. 2, 3 и 4 на настоящия раздел от Общите условия, се изисква изрично писмено разрешение на Фондацията. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на Платформата без посоченото изрично писмено разрешение на Фондацията.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на Платформата.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОМУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Фондацията гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя. След като последният регистрира своя електронен адрес в Платформата, Потребителят се съгласява да получава информация, изпращана от Фондацията.
 2. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на електронна комуникация от Фондацията чрез съответния линк в изпращаните електронни съобщения.
 3. Фондацията си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с Платформата. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондацията във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на Платформата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.